Fundusze Unijne


Idźczak-Meble Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Roman Idźczak realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu o nazwie: „Wzmocnienie konkurencyjności firmy IDŹCZAK-MEBLE poprzez zakup maszyn w celu wdrożenia innowacyjnego sposobu montażu mebli w ramach zakładu w Łęce Opatowskiej”.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez implementację do procesu produkcyjnego opracowanej w wyniku prac B+R technologii powiercenia, co pozwoli na zaoferowanie udoskonalonej serii mebli młodzieżowych, cechujących się szybszym montażem i możliwością demontażu, wytrzymałością i wyższym poziomem bezpieczeństwa w użytkowaniu.
Cel zostanie osiągnięty dzięki zakupowi 2 urządzeń, a organizacja produkcji w zakładzie zostanie ulepszona w wyniku wdrożenia innowacyjnego programu do integracji procesu projektowania mebli z planowaniem produkcji.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w ramach projektu w 2020 r.:
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt.
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1 szt.
– Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje): 6 261 200,00 zł.
– Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy: 1 szt.
– Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku: 1 szt.
– Liczba zakupionych środków trwałych: 2 szt.
– Liczba zakupionych wartości niematerialnych i prawnych: 1 szt.

Okres realizacji projektu 30.01.2020r. – 31.03.2021r.

Wartość projektu: 8 751 450,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 490 250,00 zł